HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y.

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f.

 

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL r.y., ruotsiksi Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f., joista näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsinki.

2 § Liiton tarkoituksena on edistää historian ja yhteiskuntaopin opettajien pedagogista toimintaa sekä valvoa heidän palkkauksellisia ja ammatillisia etujaan. Liitto pyrkii edistämään jäsentensä kansainvälistä koulutus- ja järjestöyhteistyötä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
a.  työskentelee historian ja yhteiskuntaopin opettajien työolosuhteiden kehittämiseksi,
b. edistää historian ja yhteiskuntaopin opettajien yhteistoimintaa kasvatusalan laitosten ja järjestöjen sekä viranomaisten kanssa,
c. edistää historian ja yhteiskuntaopin opetukseen liittyvää tieteellistä tutkimus- ja kokeilutoimintaa,
d. harjoittaa julkaisu-, tiedotus-, jatkokoulutus-, ja seminaaritoimintaa,
e. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanee keräyksiä,
f. hankkii tarvittaessa toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Liiton jäsenet ovat vuosijäseniä ja kunniajäseniä. Jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää hallitus. Jäsenmaksun suuruudesta päättää syysliittokokous vuosittain. Jäsen, joka liittyy liittoon vuoden jälkipuoliskolla suorittaa liittymisvuodelta puolet jäsenmaksusta. Kunniajäseneksi voi liittokokous kutsua kasvatukselliselta toiminnaltaan erityisen ansioituneita koti- tai ulkomaisia henkilöitä. Ulkomaisten jäsenten määrä ei saa ylittää 1/3 koko jäsenluvusta. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Liiton jäsenet voivat muodostaa alueellisia paikallisyhdistyksiä tai –kerhoja.

5 § Päätösvaltaa käyttää liiton asioissa liittokokous, jossa on äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella liiton jäsenellä.

6 § Liiton varsinaiset kokoukset ovat syysliittokokous ja kevätliittokokous.

      1. Syysliittokokous pidetään vuosittain loka-marraskuun aikana.
          Syysliittokokouksessa:
          a. päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
          b. vahvistetaan seuraavaa tilikautta varten liiton tulo- ja menoarvio,
          c. vahvistetaan ja hyväksytään liiton toimintasuunnitelma,
          d. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä liiton
          puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja hallituksen  varsinaiset jäsenet ja heidän
          henkilökohtaiset varajäsenensä erovuorossa olevien tilalle,
          e. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt,
          f. käsitellään muuta kokouskutsussa mainitut asiat.

     2.  Kevätliittokokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuun aikana.
          Kevätliittokokouksessa:
          a. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,
          b. käsitellään tilit ja tilinpäätös,
          c. käsitellään tilintarkastajien lausunto,
          d. vahvistetaan tilinpäätös,
          e. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
          f. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
     3.   Kutsu syys- ja kevätliittokokoukseen on julkaistava molemmilla kotimaisilla kielillä jäsenten
           keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa
           on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.  Hallitus voi kutsua liiton jäsenet ylimääräiseen
           kokoukseen varsinaisten kokousten välillä samalla tavoin kuin varsinaisesta kokouksesta
           on määrätty. Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle myös, jos 1/10 liiton
           jäsenistä sitä ilmoittamansa syyn takia kirjallisesti vaatii.

7 § Hallitus kutsuu vähintään kerran vuodessa paikallisyhdistysten- ja kerhojen edustajat koulutus- ja neuvottelutilaisuuteen, joka pidetään kevät- tai syysliittokokouksen yhteydessä. Yhteistyössä paikallisyhdistysten ja –kerhojen kanssa liitto järjestää vuosittain alueellisia neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia.

8 § Hallituksen toiminnasta ja tehtävistä

       1. Liiton toimintaa johtaa hallitus, jonka muodostavat syysliittokokouksessa kahdeksi
           kalenterivuodeksi valittava puheenjohtaja ja kaksi kalenterivuodeksi valittua
           varapuheenjohtajaa. Lisäksi hallitukseen kuuluu yhdeksän kolmeksi kalenterivuodeksi 
           valittua varsinaista jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajista tai
           hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään yhden on oltava ruotsinkielinen. Jokaisella
           varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan
           tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen,
           kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on
           läsnä.

        2. Hallituksen tehtävänä on:
        a. edustaa liittoa ja hoitaa sen omaisuutta, asioista ja toimintaa sääntöjen ja tehtyjen päätösten
        mukaisesti,
        b. ottaa ja erottaa tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa,
        c. valvoa ja vastata siitä, että liiton toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä,
        d. laatia liiton toimintakertomus ja tilinpäätös, saattaa ne tiedoksi rekisteröidyille jäsenyhdistyksille,
        antaa tilit tilintarkastajille ja esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä toimintakertomus
        liittokokoukselle,
        e. laatia liiton tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten ja hankkia
        niistä lausunto rekisteröidyiltä jäsenyhdistyksiltään,
        f. tarvittaessa nimetä avukseen liiton jäsenistä määrättyä tehtävää varten työryhmiä.

9 § Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätliittokokousta. Tilintarkastajat antavat hallitukselle kevätliittokokoukselle osoitetun lausunnon liiton hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kevätliittokokousta.

10 § Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai toinen varapuheenjohtajista kumpikin yksin.

11 § Liiton jäsenten muodostamien paikallisyhdistyksen tai –kerhojen tehtävänä on edistää toiminta-alueensa historian ja yhteiskuntaopin opettajien pedagogista ja järjestöllistä yhteistyötä, hoitaa yhteyksiä paikallisiin kouluviranomaisiin ja tiedotusvälineisiin sekä edistää liiton jäsenhankintaa.

12 § Liiton purkamisesta ja sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista jälkimmäisen on oltava varsinainen liittokokous ja joista molemmissa päätökseen vaaditaan 2/3 äänten enemmistö annetuista äänistä. Jos liitto purkaantuu, käytetään sen varat jälkimmäisen purkaantumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien edistämiseen.

13 § Muuten noudatetaan yhdistyslakia.