HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL ry:n lausunto lukiokokeilusta

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö hakee parhaillaan noin viittäkymmentä lukiota mukaan tuntijakokokeiluun, jonka on määrä lisätä valinnaisuutta reaaliaineissa. Kokeilussa reaaliaineet jaetaan kahteen ryhmään: ympäristö- ja luonnontieteisiin sekä humanistis-yhteiskunnallisiin. Opiskelija valitsee kummastakin ryhmästä vähintään yhdeksän kurssia. Pakollisia ovat vain yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Kokeilun valinnaisuus ei koske muita oppiaineita ja aineryhmiä.

 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry näkee kokeilun olevan ristiriidassa lukiokoulutuksen tehtävän ja arvoperustan kanssa. Vaarana on, ettei lukion yleinen yleissivistävä tehtävä toteudu kokeiluun osallistuvissa lukioissa.

 

HYOL pitää kokeilun ajankohtaa huonona. Kokeilu pyritään käynnistämään samaan aikaan, kun lukioissa valmistaudutaan uuteen tuntijakoon, uuden opetussuunnitelman käyttöön ottoon ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Lukiokokeiluun haettavien koulujen määrä on lisäksi merkittävä – toteutuessaan täysimittaisena kokeilu tekee lukioiden uuden tuntijakoasetuksen ja opetussuunnitelman lähes tyhjäksi peräti 15 prosentissa Suomen lukioista.

 

Liiallinen valinnaisuus johtaa koulutukselliseen epätasa-arvoon. Esimerkiksi sosioekonomiset ja alueelliset erot saattavat lisääntyä. Vaarana on myös, että kokeiluun osallistuvista lukioista vain suuret lukiot voivat tarjota monipuolista opetusta. Kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi on tavallista, että vapaavalintaisia kursseja perutaan vähäisen osallistujamäärän perusteella. Kurssien tarjoaminen ei siis takaa niiden toteutumista. Reaaliaineiden kontaktiopetuksen määrä etenkin pienissä kokeilulukioissa on vaarassa romahtaa. On selvää, että kokeilulla on myös henkilöstövaikutuksia.

 

Koska lukiokokeilu koskee vain reaaliaineita, se asettaa ne eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin ylioppilaskirjoitusaineisiin. Lukiokokeilun valinnaisuus on valikoivaa valinnaisuutta, sillä humanistis-yhteiskunnallisesta ryhmästä valittavien kurssien määrä pienenee kahdella kurssilla ja luonnontieteellisten reaalinaineiden opiskelumäärä kasvaa kolmella kurssilla verrattuna opetussuunnitelman mukaiseen tuntijakoon.

 

Lukiossa tulee painottaa opiskelijan jatko-opintojen sekä kansalaisen elämän kannalta keskeisten taitojen oppimista. Näihin kuuluvat esimerkiksi tiedonhaku, olennaisen tiedon erottaminen epäolennaisesta, erilaisten näkemysten ja kokonaisuuksien hahmottaminen sekä kriittinen ajattelu. Historia ja yhteiskuntaoppi opettavat näitä taitoja. Lisäksi historiassa ja yhteiskuntaopissa opitaan sellaisia tietoja ja taitoja, joita kansalaiset tarvitsevat yhteiskunnan ja talouden rakenteiden ymmärtämiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen kansalaisyhteiskunnassa. Uhkana on, että kokeiluun osallistuvista lukioista valmistuvien ylioppilaiden valmiudet ottaa vastuuta suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudesta ovat heikompia kuin muiden ylioppilaiden.

 

Lukion uusi opetussuunnitelma korostaa eri aiheiden käsittelyä oppiainerajat ylittävinä ilmiöinä. Nimenomaan historia ja yhteiskuntaoppi auttavat opiskelijoita ymmärtämään näiden ilmiöiden kontekstin. Tätä ymmärrystä vaille uhkaavat jäädä opiskelijat niissä lukioissa, jotka osallistuvat kokeiluun.

 

HYOL ry:n mielestä historian ja yhteiskuntaopin muuttaminen vapaaehtoiseksi oppiaineiksi lukiossa ei ole nykyisessä yhteiskunnallisessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa järkevää.

 

HYOL kehottaa tutustumaan tarkoin ministeriön sivuilta löytyviin tiedotteisiin ja hakulomakkeisiin. Niistä käy ilmi, ettei kokeiluun oteta mukaan kouluja, joiden opettajat ja opiskelijat vastustavat sitä. Yksin rehtorin päätöksellä kokeiluun ei voida mennä. Tuokaa siis kantanne selvästi esille ja informoikaa siitä myös paikallista opetuslautakuntaa. 

 

Helsingissä 16.3.2016

 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Jari Aalto                                                                           Eero Kitunen
puheenjohtaja                                                                   lukioryhmän puheenjohtaja

 

Tulostettava lausunto.